GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ HK. YÖNETMELİK - Trafik Forum

xsol bayrak1.jpg

xsag bayrak1.png

GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ HK. YÖNETMELİK

Daha
2 ay 5 gün önce #324 yazan admin
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARINA KONU KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

9 Ağustos 2019 tarih 30857 sayılı resmi gazete

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Kara ulaşım aracını,
b) Başvuru sahibi: Aracın malikini,
c) İlk iktisap: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,
ç) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
ifade eder.
Başvuru şekli ve süresi
MADDE 4 – (1) Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, Ek’te yer alan Başvuru Formu ile 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine, soruşturma aşamasındaki araçlar için serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine başvuruda bulunmaları şarttır.
(2) Başvuru formunda, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.
(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.
(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.
(5) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/12/2019 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Başvuruya konu aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.
(2) İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince;
a) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınır.
b) Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınır.
c) Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.
(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.
Vergi dairesince yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.
(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu fıkranın (a) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;
a) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki oranı dikkate alır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamaz.
b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az olmamak üzere;
1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı,
2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararı,
çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınır.
(3) Kanunun geçici 10 uncu maddesinden yararlanılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ödenecek tutarın tebliği ve ödeme
MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler çerçevesinde belirlenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilir.
(2) Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenir.
(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.
Araca ilişkin işlemler
MADDE 8 – (1) Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu araç hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez. Mevcut mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilir.
(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenir.
(3) Soruşturma kapsamındaki araçlar hakkında Kanun hükmünden faydalanıldığı hallerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, mevcut bir mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararına konu araçlar hakkında ise ilgili mahkemeye gümrük idaresince bildirimde bulunulur.
Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) Kanunun geçici 10 uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 19/7/2019 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.
(2) Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 10 uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.
Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı müştereken yürütür.


Trafikte Önce Siz Örnek Olun, Diğerlerinin Değiştiğini Göreceksiniz...

Lütfen Giriş ya da Bir hesap oluştur oturumuna katılın

Sayfa oluşturma zamanı: 0.185 saniye
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com